لیست اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر کاشان در سال 1400

0

رئیس شورای انتخابات شهرستان کاشان از رقابت ۱۲۵ نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهرستان کاشان خبر داد.

علی‌اکبر‌ مرتضایی اظهار داشت: از مجموع افرادی که پیش از این برای حضور در انتخابات شورای شهر کاشان ثبت نام کرده بودند ۱۲۵ نفر به صورت نهایی تایید شدند.

شورای اسلامی شهر کاشان

فرماندار ویژه کاشان با بیان اینکه این افراد برای ۹ کرسی شورای شهر کاشان رقابت می کنند، ابراز داشت: برای شهر کامو و چوگان ۸ نفر، شهر برزک ۱۱ نفر و برای جوشقان قالی ۱۴ نفر تایید نهایی شدند.

رئیس شورای انتخابات شهرستان کاشان با اشاره به اینکه برای مشکات ۱۲ نفر، برای قمصر ۲۸ نفر و برای نیاسر ۹ نفر تایید نهایی شده اند، تصریح کرد: داوطلبین ورود به شوراهای شهر مذکور در مجموع برای ۳۰ کرسی شورای شهر به رقابت می پردازند که برای هر شهر ۵ کرسی وجود دارد.

همینطور بخوانید: نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر کاشان در سال 1400

ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کاشان به شرح زیر می‌باشد:

۱ – آقای مجتبی آبام فرزند عباس کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای محمد ابراهیمی فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۲۶
۳ – آقای علیرضا ابراهیمی فینی فرزند امیرهوشنگ کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای على احتشام مشهور به احتشام کاشانى فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸
۵ – آقای امیرحسین احمدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۹
۶ – آقای سعید احمدی فرزند علی کد نامزد ۱۴۱
۷ – آقای عباس اخوان فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۵
۸ – آقای ابوالفضل آرامش فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۴۶
۹ – آقای علی اصغر آرامش فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷
۱۰ – آقای مهدی آرامیده مشهور به – فرزند محسن کد نامزد ۱۴۸
۱۱ – آقای مهدی آریا فرزند عباس کد نامزد ۱۴۹
۱۲ – آقای بهروز اسمعیل پور مشهور به – فرزند خیراله کد نامزد ۱۵۲
۱۳ – آقای حسین اسمعیلی فرزند نورالدین کد نامزد ۱۵۴
۱۴ – آقای مسعود افشاری مفرد فرزند اقاماشااله کد نامزد ۱۵۶
۱۵ – آقای عباسعلی اکبرزاده مرشدی مشهور به – فرزند حسین کد نامزد ۱۵۸
۱۶ – آقای سیدمحمد امامت فرزند میرمحمدعلی کد نامزد ۱۵۹
۱۷ – آقای امیر ایزدپناه فرزند جواد کد نامزد ۱۶۱
۱۸ – آقای حسینعلی بارفروش مشهور به – فرزند غلام کد نامزد ۱۶۲
۱۹ – خانم زهرا باغبان فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴
۲۰ – آقای امیرحسن باغ شیخی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۶۵
۲۱ – آقای حسین باغ شیخی فرزند علی جان کد نامزد ۱۶۷
۲۲ – آقای محمد باغ شیخی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۶۸
۲۳ – آقای مصطفی باغ شیخی مفرد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱
۲۴ – آقای مهدی باغ شیخی مفرد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۲
۲۵ – آقای علی باقری فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴
۲۶ – آقای ابوالفضل بحری پور فرزند لطفعلی کد نامزد ۱۷۸
۲۷ – آقای رضا براتی فرزند روح اله کد نامزد ۱۷۹
۲۸ – آقای مرتضی برزی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۱
۲۹ – آقای امیرحسین بلندی کاشانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲
۳۰ – آقای سیدابوالفضل بنی حسینی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۸۴
۳۱ – آقای حمیدرضا بهرامیان فرزند بهرام کد نامزد ۱۸۵
۳۲ – آقای مهرداد بهزادنیا مشهور به — فرزند علی محمد کد نامزد ۱۸۶
۳۳ – آقای احمدرضا بهمنی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۷
۳۴ – خانم عفت پدرام فر مشهور به – فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱
۳۵ – آقای علیرضا پوران فرزند محمود کد نامزد ۱۹۲
۳۶ – آقای حسین علی پورمدنی مشهور به مدنى فرزند عباس کد نامزد ۱۹۵
۳۷ – آقای ابوالفضل پورمهر فرزند حسین کد نامزد ۱۹۶
۳۸ – آقای سیدمحمدباقر پورموسوی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۹۷
۳۹ – آقای سیدمهدی پیغمبرزاده فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۹۸
۴۰ – آقای مجتبی تدین فرزند حسین کد نامزد ۲۱۵
۴۱ – آقای حمیدرضا تقیان فرزند تقی کد نامزد ۲۱۶
۴۲ – آقای عباس جامعی قمصری فرزند شکراله کد نامزد ۲۱۷
۴۳ – آقای سیدعلی اکبر جلال زاده مشهور به رضوی فرزند سیدمجید کد نامزد ۲۱۸
۴۴ – آقای خلیل اله جوادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۹
۴۵ – آقای مصطفی جوادی مقدم فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴۱
۴۶ – آقای جواد جوانی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۲
۴۷ – آقای جواد حاجی قدیری راوندی مشهور به قدیری فرزند حسن کد نامزد ۲۴۶
۴۸ – آقای حسین حسینی نژاد فرزند عباس کد نامزد ۲۴۸
۴۹ – آقای محمدرضاحیدری حیدری فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹
۵۰ – آقای حسین حیدریان یزدلی فرزند اقاعلی کد نامزد ۲۵۱
۵۱ – آقای سیداصغر خادم فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۲۵۲
۵۲ – آقای معین خادم پورراوندی فرزند رضا کد نامزد ۲۵۴
۵۳ – آقای علی خدابخشی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۶
۵۴ – آقای مجید دانشیار فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۷
۵۵ – آقای محمدرضا داور فرزند محمودآقا کد نامزد ۲۵۸
۵۶ – آقای رضا دلاوری کاشان فرزند علی محمد کد نامزد ۲۵۹
۵۷ – آقای مجید دهقان کاشانی فرزند تقی کد نامزد ۲۶۱
۵۸ – آقای حمیدرضا دهقانی فرزند علی کد نامزد ۲۶۲
۵۹ – آقای علیرضا ذراتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۶۴
۶۰ – آقای رضا رسول زاده فرزند علی کد نامزد ۲۶۵
۶۱ – آقای علیرضا رسولیان برزکی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۲۶۸
۶۲ – آقای حسین زاهدی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۹
۶۳ – آقای سیدحسن ساداتی فینی فرزند سیدعباس کد نامزد ۲۷۱
۶۴ – آقای مصطفی سپاسه فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۷۲
۶۵ – آقای مجید سربلوکی فرزند احمد کد نامزد ۲۷۴
۶۶ – آقای عباسعلی سعیدی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۷۵
۶۷ – آقای مهدی سقاپولادی فرزند جواد کد نامزد ۲۷۶
۶۸ – خانم الهام سادات سیداسمعیلی قهرودی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۷۹
۶۹ – آقای حسن شبانی زاده نصرآبادی فرزند علی عباس کد نامزد ۲۸۲
۷۰ – آقای مصطفی شیخی فرزند حسین کد نامزد ۲۸۹
۷۱ – آقای سیدعلی صالحی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۹۲
۷۲ – آقای مهدی صدوقی فرزند عزت اله کد نامزد ۲۹۵
۷۳ – آقای علی رضا صمدیان کاشانی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۶
۷۴ – آقای مهدی صیادی رهقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۹۷
۷۵ – آقای سعید طالعی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۱۴
۷۶ – آقای احمدرضا طحانی فرزند جعفر کد نامزد ۴۱۶
۷۷ – آقای حسین عابدی فرزند علی کد نامزد ۴۱۷
۷۸ – آقای احسان عالمی فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۱۸
۷۹ – آقای میثم عباسی مقدم نیاسر فرزند حسین علی کد نامزد ۴۱۹
۸۰ – آقای علیرضا عرب بیگی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱
۸۱ – آقای مجید عرب فرد فرزند رضا کد نامزد ۴۲۴
۸۲ – آقای داود علیخانی مشهور به – فرزند علی کد نامزد ۴۲۷
۸۳ – آقای محمدحسین عمرانی نوش آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۴۲۹
۸۴ – آقای خلیل غزلاوی فرزند یبار کد نامزد ۴۵۱
۸۵ – خانم مهسا غلامی پور فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۵۲
۸۶ – آقای امیرحسین فتاح راوندی فرزند ماشاءاله کد نامزد ۴۵۴
۸۷ – آقای محسن فخری فرزند قدرت کد نامزد ۴۵۶
۸۸ – آقای محمدعلی فرجی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۵۷
۸۹ – خانم لیلا فروزانفر فرزند اصغر کد نامزد ۴۵۹
۹۰ – آقای مهرداد فلاحی برزکی فرزند مرتضی کد نامزد ۴۶۱
۹۱ – آقای محمد قنبری مشهور به – فرزند احمد کد نامزد ۴۶۴
۹۲ – آقای ابوالفضل قندچی مشهور به – فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۵
۹۳ – خانم مهدیه قیصری راوندی فرزند احمد کد نامزد ۴۶۷
۹۴ – آقای محمدرضا قیومی جزه ئی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۴۶۸
۹۵ – آقای هادی کاشانی نژاد فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۶۹
۹۶ – آقای مقداد کاظمی لتحر فرزند فخراله کد نامزد ۴۷۱
۹۷ – آقای امیر کردمیل فرزند حسین کد نامزد ۴۷۲
۹۸ – آقای مصطفی کردمیل مؤخر مشهور به کردمیل فرزند علی کد نامزد ۴۷۴
۹۹ – آقای حمیدرضا کوچکی راوندی مشهور به – فرزند اسمعیل کد نامزد ۴۷۵
۱۰۰ – آقای احسان گیو فرزند آقامحمد کد نامزد ۴۷۸
۱۰۱ – آقای مرتضی مجاهدی مشهور به فراهانى فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۷۹
۱۰۲ – آقای هادی محبتی فرزند رضا کد نامزد ۴۸۱
۱۰۳ – آقای جعفر محبوبی خباز فرزند علی محمد کد نامزد ۴۸۲
۱۰۴ – آقای امیرحسین محتشمی پور فرزند احمد کد نامزد ۴۸۴
۱۰۵ – آقای محمدرضا محمدعلی زاده نشلجی فرزند حسین کد نامزد ۴۸۵
۱۰۶ – آقای غلامرضا محمدی سه ده فرزند رمضان کد نامزد ۴۸۶
۱۰۷ – آقای مهدی مرادی غفار فرزند عینعلی کد نامزد ۴۸۹
۱۰۸ – آقای علی مرسولی فرزند پرویز کد نامزد ۴۹۲
۱۰۹ – آقای ملک ارسلان مسعودی فرزند عباس کد نامزد ۴۹۴
۱۱۰ – آقای ماشااله مشکینی فرزند یوسف کد نامزد ۴۹۵
۱۱۱ – آقای سامان معظمی گودرزی فرزند جعفر کد نامزد ۴۹۶
۱۱۲ – آقای علیرضا مفرح فرزند حسن آقا کد نامزد ۴۹۷
۱۱۳ – آقای مرتضی مقدسیان فرد فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۹۸
۱۱۴ – آقای حجت اله ملکوتی شاد فرزند جواد کد نامزد ۵۱۲
۱۱۵ – آقای محمدمهدی ملکوتی شاد فرزند علی کد نامزد ۵۱۴
۱۱۶ – آقای سیدمحمد مهدوی اصیل فرزند سیدمحسن کد نامزد ۵۱۶
۱۱۷ – آقای مهدی نادعلی فرزند رضا کد نامزد ۵۱۸
۱۱۸ – آقای مجتبی ناصری طاهری فرزند رضا کد نامزد ۵۱۹
۱۱۹ – آقای عباس نیکخواه فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲۵
۱۲۰ – آقای سیدرضا هاشمی فرزند جواد کد نامزد ۵۲۸
۱۲۱ – آقای علی هاشمی طاهری فرزند محمود کد نامزد ۵۲۹
۱۲۲ – آقای حسن هیزمی فینی مشهور به – فرزند احمد کد نامزد ۵۴۲
۱۲۳ – آقای سیدجواد واجدی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۵۴۵
۱۲۴ – آقای مرتضی والی زاده فرزند عباسعلی کد نامزد ۵۴۷
۱۲۵ – آقای ابوالفضل وطن دوست فرزند علیمحمد کد نامزد ۵۴۸

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.