مرور برچسب

خانه های تاریخی کاشان

هتل منوچهری کاشان

هتل منوچهری کاشان از یک بازدید آغاز شد، بازدید خانم صبا منوچهری چند سال پیش از نمایشگاه عکسی در تهران که عکس هایی از خانه های قدیمی کاشان نیز در آن به نمایش در آمده بود، به تشویش آقای ابوالفضل شاهی اقدام به خرید این خانه می کند. مرمت و…
ادامه مطلب ...